Tågaborgs Bilservice

Villkor för däckförvaring

1. Förvaringsavtalet

Tågaborgs Bilsevice AB ska under avtalstiden förvara kundens däck och/eller fälgar på ett fackmannamässigt sätt, med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen samt samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt. Huvudprestationen består i omhändertagande, tillsyn och vård i övrigt av kundens däck och/eller fälgar under avtalstiden. Verkstaden ska kontrollera mönsterdjup, lufttryck samt skick på däck/fälg. Kunden ska vid inlämnandet erhålla ett kvitto som gör det möjligt att identifiera de däck och/eller fälgar som kunden lämnat in hos verkstaden.

2. Fel och dröjsmål i förvaringen

Är kunden konsument gäller dessutom Konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) fel i tjänsten föreligger om resultatet avviker från det som kunden har rätt att kräva enligt förvaringsavtalet i punkten 1. Förutsättningar för påföljder vid fel och dröjsmål, kundens rätt att avbeställa förvaringstjänsten, Tågaborgs Bilservice AB rätt till ersättning för förluster i anledning av konsumentens avbeställning, Tågaborgs Bilservice AB skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd anges i de allmänna villkoren samt i konsumenttjänstlagen.

Tågaborgs Bilservice AB ersättningsskyldighet till kunden på grund av skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet

2.1. Är kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation.

2.2. Är kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Tågaborgs Bilservice AB ansvarar för fel, endast om kunden inom skälig tid efter det att han/hon märkt eller borde märka felet underrättar Tågaborgs Bilservice AB (Reklamerar). Kundens reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkt när felet upptäcktes. Har förvarningsuppdraget avslutats får kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Tågaborgs Bilservice AB om att han/hon vill åberopa dröjsmålet. 

3. Betalningsvillkor

Betalning sker i förskott. Vid dröjsmål med betalning uttas dröjsmålsränta enligt lag. För betalningspåminnelse utgår särskild avgift 

4. Rätten att hålla kvar däck/fälg

Är konsumenten sen med betalningen får Tågaborgs Bilservice AB hålla kvar däck och/eller fälg till dess att Tågaborgs Bilservice AB fått betalt, eller vid tvist om betalningen, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för det belopp Tågaborgs Bilservice AB har krävt. Har konsumenten inte avhämtat däck och/eller fälg efter avtalstidens slut har verkstaden rätt att försälja de förvarade däcken/fälgarna i enlighet med bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (1985:982).

4.1. Är kunden näringsidkare och sen med betalning har Tågaborgs Bilservice AB rätt att tidigast 30 dagar efter det att underrättelse om hävning sänts till kunden realisera förvarat gods.

4.2. Är kunden näringsidkare och däcken inte har avhämtats innan förvaringstidens utgång tillfaller däcken Tågaborgs Bilservice AB

5. Övriga bestämmelser

Det åligger kunden att tillse att Tågaborgs Bilservice AB har aktuella kontaktuppgifter för kallelse till däcksskifte.

5.1. Om någondera part väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbar upphörande

6. Force Majeure

Force Majeure i händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Tågaborgs Bilservice ABs sida, som gör att Tågaborgs Bilservice AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Tågaborgs Bilservice AB  befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.